Környezetvédelem

Tényfeltárás, állapotvizsgálat

Beruházási célzatú ipari ingatlan adás-vétele, vagy vállalkozási tevékenység beszüntetése, felszámolása esetén üzemeltetői érdekből, illetve ipari vagy mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos havária, meghibásodás, nem megfelelő technológia során, talajban és/vagy felszín alatti vizekben kialakuló szennyezés esetén hatósági kötelezés alapján szükséges az érintett terület szennyezettségi állapotának felmérése.

A potenciálisan szennyezettséggel érintett terület(ek) állapotvizsgálata során helyszíni bejárás keretében kijelölt mintavételi helyekről/furatokból vételezett talaj és talajvíz minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatának kiértékelését követően állapítjuk meg a szennyezettség tényét, mértékét vagy éppen annak kizárhatóságát.

Szennyezettség detektálása esetén szükséges a szennyező forrás azonosítása és a szennyezéssel érintett terület lehatárolása. A feltárt szennyezettség határértékig történő lehatárolása érdekében további mintavételek is szükségesek. Ezen mintákban található szennyező anyagok mennyisége alapján kerül sor a szennyezett terület vertikális, illetve horizontális kiterjedésének meghatározására. Sikeres lehatárolást követően szennyezőanyag-eloszlási térképet készítünk, amelynek felhasználásával szoftveres modellezést (Surfer, Visual Modflow) végzünk a szennyezés várható térbeli és időbeli elmozdulásának előrejelzéséhez.

A vizsgálati eredményekre támaszkodva ökológiai és humán egészségügyi kockázatértékeléssel (RBCA Tool kit for Chemical Releases) tárjuk fel a szennyezettség által okozott veszélyetetést. Amennyiben a megállapított környezeti kockázat nem elfogadható mértékű, úgy a tényfeltárási záródokumentációban számszerűsített kármentesítési célállapot (D) értéket adunk meg és javaslatot fogalmazunk meg az ezzel összefüggésben szükséges további teendőkre (pl.: monitorozás, kárenyhítő intézkedések, kármentesítés), valamint ezek költségbecslésére.

A felszámolási eljárás és végelszámolás környezet- és természetvédelmi feladatait a hatályos csődtörvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati jogosultságunk birtokában meghatározzuk az érintett felszámolás alatti gazdasági társaság saját és/vagy bérelt tulajdonában lévő területek, telephelyek környezeti állapotát, a környezetvédelemi terhek rendezése érdekében szükséges jövőbeni teendőket és azok várható költségét. A lefolytatott vizsgálat eredményeit a rendeletnek megfelelően Nyilatkozat, vagy Környezeti állapotvizsgálat formájában dokumentáljuk.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a FOE Szakmai Bizottságának módszertani ajánlása szerint a Cstv. 49/D.§ hatálya alá eső ingatlanok értékesítése kapcsán „a környezeti állapotvizsgálat a vagyonértékelés része, hisz a szennyezettség mértékének és elhárítása forrásszükségletének figyelembevétele nélkül az ingatlan reális forgalmi értéke nem határozható meg. Ez azt jelenti, hogy az állapotvizsgálat az értékesítési költségek körébe tartozó ráfordítás, ami a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételár terhére számolható el, vagyis a zálogjogosult hitelező tűrni kényszerül ennek elszámolás során való érvényesítését.”

Társaságunk jelentős referenciákkal rendelkezik bizonyított környezeti károsodások, terhek rendezésével kapcsolatos kármentesítési feladatok megvalósításáról. Beavatkozást igénylő környezeti károk esetén vállaljuk tényfeltárási, műszaki beavatkozási terv és az esetlegesen kapcsolódó vízjogi engedélyezési tervek elkészítését, továbbá az elfogadott tervek alapján kármentesítések megvalósítását, kapcsolódó monitoring rendszerek tervezési, kivitelezési és működtetési feladatainak ellátását.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelési feladatainak megvalósítása során vállaljuk hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti megfelelőségének értékelését, telephelyek hulladékfelmérését, illetve az azonosított veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítását, továbbá hasznosításra, vagy ártalmatlanításra történő átadását. Az elszállítás folyamatáról folyamatos nyomon követhetőséget és teljes körű dokumentálást biztosítunk.

Munkáink során folyamatos hatósági kapcsolattartást biztosítunk és mind a tervezési, mind a kivitelezési munkáinkra szakmai felelősségbiztosításunk alapján teljes körű felelősséget vállalunk.
 

KAPCSOLATFELVÉTEL: 
 

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73